Dnešný objekt pochádza z konca 19. stor., bol postavený na starších gotických základoch. Podľa mestskej pozemkovej knihy z r. 1752, tzv. Grundbuchu, bol v období baroka jednoposchodový. Novoklasicistnou prestavbou došlo k úplnej likvidácii barokových hmôt, objekt bol prispôsobený k hotelovému využitiu – hotel „Bristol“. V parteri sa nachádzala kaviareň s reštauráciou (úrovňou rovnajúce sa Carltonu v Bratislave). Hotel vlastnil koče na prepravu, neskôr jeden taxík, ktorý prevážal hostí zo železničnej stanice do hotela. V 30. – 50. rokoch bol na poschodí kadernícky salón pani Piccinovej. V súčasnosti je objekt využívaný ako penzión, v parteri sú umiestnené obchodné prevádzky.

Objekt priechodového typu, trojposchodový, podpivničený po celej dĺžke parcely, dvojkrídlový, pôdorysu tvaru obráteného „L“. Predné krídlo tvorí dispozičný trojtrakt, bočné dvojtrakt.
Do objektu sa vstupuje z ulice A. Kmeťa, hlavným vstupom, umiestneným v prvej osi od severovýchodného nárožia objektu. Úzkym priechodom, zaklenutým valenou klenbou, je prístupné schodisko do suterénnych priestorov a na ďalšie podlažia. Suterénne priestory sú dnes v prevažnej miere bez klenieb. Sú prístupné kamenným portálom s datovaním 1504. Priestory prízemia tvorí ďalej veľkopriestor obchodnej prevádzky, prístupný samostatným vstupom, v prvej osi od severozápadného nárožia objektu, a z neho prístupný priestor v južnej časti prízemia. Oba majú rovné stropy, veľkopriestor je dočasne predelený na dve samostatné podlažia. Schodisko, ktorým sú prístupné ďalšie dve poschodia, má drevené stupne, liatinové zábradlie. Dispozícia prvého poschodia ja zachovaná z poslednej veľkej prestavby (koniec 19. stor.). Chodbou v tvare „L“sú prístupné všetky vedľa seba radené priestory predného a bočného krídla. Dispozícia tretieho nadzemného podlažia sa opakuje. V objekte sú zachované pôvodné omietky, všetky priestory nadzemných podlaží majú rovné stropy, pravdepodobne zachované drevené, trámové, s omietaným podhľadom, podlahy boli pri posledných úpravách vymenené za keramické dlažby, stolárske prvky sú zachované.
Strecha objektu je sedlová, s vrcholom rovnobežným s uličnou čiarou, pokrytá pozinkovaným plechom, krov opravovaný.

Architektonické, výtvarné a remeselné prvky:

– gotický portál, polkruhovo ukončený, s datovaním 1504 (vstup do suterénnych priestorov)
– reprezentačné schodisko s drevenými stupňami a liatinovým zábradlím
– bohato zdobená fasáda
– drevený skriňový výklad
– vstupné drevené kazetové dvere s ozdobnou mrežou
Predmet pamiatkovej ochrany:

Hmotovo – priestorové usporiadanie, konštrukčné a dispozičné riešenie (dodnes zachovaná pôvodná dispozícia hotelovej prevádzky), zachované pôvodné materiály. Z dodnes zachovaných cenných detailov je zvlášť hodnotná bohato zdobená novoklasicistná fasáda, v parteri zachovaný drevený skriňový výklad, reprezentačné schodisko (z obdobia prestavby pre účely hotela).

Zhodnotenie významu:

Objekt, tak, ako sa nám zachoval dodnes, je jedným z mála predstaviteľov hotelovej architektúry v meste. Hotel „Bristol“ mal na svoju dobu vysoký štandart (úroveň hotela „Carlton“ v Bratislave).